بازرسی و ارزیابی مخاطرات


بهره گیری از تجربه بازرسان کار بازنشسته و سایر کارشناسان صاحب نظر در زمینه شناسایی خطرات ، یکی از نقاط قوت ما در ارزیابی مخاطرات محیطهای کاری است . نواقص حفاظتی و بهداشتی بر اساس آخرین آیین نامه ها و دستورالعملهای مرتبط با فعالیت کارگاه اعلام خواهد شد.


تمام فعالیت های این سایت مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران است و کلیه حقوق آن متعلق به شرکت فانوس ایمنی نوین سپاهان می باشد.